Kazimierz Babiński: Słowo o Felixie Scherretcie

Felix Scherret urodził się w Pruszczu w roku 1895 w rodzinie kupca Juliusa Scherreta. Był dziennikarzem i prozaikiem. Do głębi socjaldemokratycznym i konsekwentnym.

Niewiele wiadomo o jego życiu prywatnym. Ze strzępów informacji rozproszonych po nielicznych opracowaniach [1] jego twórczości, głównie przez niemieckich historyków literatury i praso­znaw­ców okresu 20-lecia międzywojennego, wyłania się nie obraz, a ledwie zarys sylwetki czło­wieka i twórcy w jednym, bowiem dane są pełne ogólników, eufemizmów, sprzeczności i niedo­po­wie­dzeń. Są epizodyczne, o czym świadczą pierwsze z brzegu przykłady: brak dokładnych dat urodzenia i śmierci (1950), brak bliższych danych o jego związkach ze środowiskiem skupionym wokół Cläre i Franza Jungów, czy brak informacji o potencjalnej współpracy z przedwojennymi berlińskimi rozgłoś­nia­mi radiowymi.
Zagadek, niejasności i pytań jest zresztą więcej, a więc i problemów z kweren­dami, które umożliwiłyby stworzenie biogramu pisarza z pełną bibliografią publikacji nie mówiąc o rze­tel­nej biografii.
Ostatnio więcej światła na jego życie i twórczość rzucili Peter Oliver Loew i Adrian Mitter, autorzy posłowia[2] do pols­kie­go wydania pierwszej powieści Scherreta: Dolar drożeje! Powieść inflacyjna z pew­nego starego miasta (Der Dollar steigt: Inflations­roman aus einer alten Stadt), opisującej szczyto­wą fazę wielkiego kryzysu gospodar­czego w Gdańsku w latach 1920-23.

 

Pewne jest to, że jej autor ukończył Szkołę Realną św. Piotra i Pawła w Gdańsku, mieszczącą się w budynku przy Hansaplatz (dzisiaj: ul. Wały Piastow­skie 6; siedziba I LO), następnie – w latach 1914-1921 – w Berlinie i w Królewcu studiował teatrologię, filozofię, historię sztuki, historię muzyki, uczył się śpiewu i aktorstwa. Po studiach wrócił do Gdańska i mając 28 lat został dziennikarzem lewicowego tygodnika Danziger Rundschau[3].

Fragment pierwszej strony pierwszego numeru Danziger Rundschau z 3 września 1923
(Biblioteka Gdańska PAN; repr. autora)

 

Temu pismu wypada poświęcić tu trochę więcej uwagi niż pozostałym, w których Scherret pracował przez resztę życia, gdyż praktyka i doświad­czenie wyniesione z  Danziger Rundschau zaowocowały ważną powieścią gdańską i pamięcią o tym mieście.

 

Wychodzący w latach 1923-26 Danziger Rundschau był dla Scherreta szkołą tzw. dziennikarstwa zaangażowanego (dzisiaj podobno nieistnie­jącego), a więc ważnym epizodem w jego życiu. Linia programowa tygodnika („zwalczanie postaw antysemickich w społeczeństwie niemieckim, propagowanie ideałów liberalnych, hasła wierności konstytucji gdańskiej, idee porozumienia i współpracy polsko-gdańskiej”[4]) okazała się zbieżna z jego poglądami – przynajmniej w części.

Na łamach tego tygodnika Scherret uprawiał szeroko pojętą publicys­tykę społecz­no-poli­tyczną i kulturalną udowodniając, że był dociekliwym, inteligentnym i wrażliwym obserwatorem-dokumentalistą, przy tym – dobrym stylistą. Pisał[5] felietony („Die Bar”, „Activismus”, „Zur Psychologie des Kontors”), recenzje i krótkie szkice literackie („Der Vicomte de Valmont”, „Gustaf af Geijerstam”), omówienia („Daniel Chodo­wiecki”[6]) i erudycyjne artykuły będące hybrydami tych gatunków (np. „Film und Theater”). W nich nierzadko odnosił się do zdarzeń i postaci z przeszłości poszukując paralel i pomostów ze zmie­nia­jącą się z dnia na dzień burzliwą rzeczywistością lat 20-tych.

Nawoływał do aktywności i postępu, także w sztuce. W „Film und Theater” domagał się od twórców filmowych aktualności, przestrzegając przed marazmem i ucieczką od „palących problemów społecz­nych”, bo to tylko „ucieszy reakcjonistów”.
Był też bardzo krytyczny wobec Gdańska, który z jednej strony jawił mu się jako – skądinąd słusznie – prowincjonalne miasto, z drugiej – profetycznie apelował o „odcięcie wpływów polityki narodowo-niemieckiej na suwerenne miasto państwo”, jakim był Gdańsk po roku 1920. Wpływy te skończyły się we wrześniu 1939 roku… włączeniem miasta do III Rzeszy i przeoraniem Europy.

 

Na pewno w tym czasie Scherret wpadł na pomysł napisania powieści Der Dollar steigt. Okoliczności były wyjątkowe i nader sprzyjające. Wokół szalała inflacja, dewaluacja i korupcja, zaś chciwość i spekulacja zachwiały normami moralnymi i obyczajowymi. Gdańsk był jednym wielkim międzynarodowym kantorem wymiany walut, gdyż w tej materii nie obowiązywały tu żadne ograniczenia.

1906: Dwór Artusa, Wielka Hala.
W latach 1742-1920 mieściła się tu giełda (Börse) papierów wartościowych, zbożowa, walutowa
(pocztówka 19×24 cm; wyd. Verlag der Neuen Photogr. Gesselschaft A.-G.; Steglitz-Berlin, 1906)

 

Danziger Rundschau, uważny i krytyczny obserwator rzeczywistości, zamieszczał treściwe i kompetentne komen­ta­rze poświęcone raptownym zmianom w gospodarce i publikował tabelki z kursem dolara do guldena, np. na przełomie stycznia i lutego roku 1924 odnotowano nieznaczny spadek jego wartości (Der dollar fällt!), bowiem 2 lutego był wart 5,79[7] – o 16 fenigów gdańskich mniej, niż w dniu 28 stycz­nia; spadek wynikał m. in. z zastąpienia pod koniec roku 1923 reichsmarki guldenem gdańskim.

Banknot jednoguldenowy wydany przez Danziger Zentralkasse, datowany: 22 października 1923

 

Banknot 500 guldenów wydany przez Bank von Danzig, datowany: 10 lutego 1924

 

 

Powieść Der Dollar steigt[8], jakdwie następne[9], zmaterializowały się dopiero po wyjeździe Scherreta w roku 1925 do Berlina.

Wydane drukiem powieści Scherreta: Der Dollar steigt (1930), Götter stürzen (1932), Unruhe um Mendoza (1942).

 

Tam, z marszu, podjął regularną współpracę z ważnym wielkonakładowym dziennikiem Vorwärts – Ber­li­ner Volksblatt, Zentralorgan der Sozial­demo­kra­tischen Partei Deutsch­lands[10], w którym w latach 1925-31 zamieścił około 40 artykułów poświę­conych literaturze, filmowi, teatrowi i „socjologii codzien­noś­ci”..Pierwszy „Der Sent und das kleine Mädchen. Zwei moderne Typen”) ukazał się w wyda­niu z 10 stycz­nia 1925 roku, zaś ostatni („Giovanni Papini: ‘Gog’” – omówienie nowej powieści Papiniego) – w wy­da­niu z 9 września 1931 roku. W tym czasie równolegle pracował nad powieścią.

Fragment pierwszej strony Vorwärts z 3 marca 1928

 

Der Dollar Steigt ukazała się w roku 1930 nakładem postępowej oficyny Der Bücherkreis, założonej w roku 1924, określającej się mianem „związku ludzi pracy, którzy zajmują się dobrą i cenną książką […] za niską cenę”; jej socjaldemokratyczny program „był zorientowany na lewe skrzydło ruchu robot­ni­cze­go”[11]. Scherret jako autor znalazł się w dobrym, by nie rzec: doborowym, towarzystwie, które tworzyli m. in. Edmond i Jules de Goncourt, Martin Andersen Nexø, Maksym Gorki i Leonard Sidney Woolf.

Ze wstępu do polskiego wydania powieści wynika, że:

Scherret napisał typową dla końcowej fazy „Nowej Rzeczowości” (Neue Sachlichkeit) powieść, w której przeniósł wielkomiejskie formy egzystencji [z Berlina – K. B.] na prowincję [do Gdańska – K. B.]. […] Jej styl jest rzeczowy, bo traktuje ona przecież o kryzysie wielko­miej­skiej cywilizacji, tekst jest krytyczny, zaś kreacja indywidualnych losów służy w zasadzie jedynie prezentacji poważniejszych kontekstów. […] Oprócz krytycznej postawy wobec rzeczywistości książka oferuje fascynujący wgląd w mało znany rozdział gdańskiej historii. Prezentacja tętniącego życiem miasta w czasach inflacji jest czymś więcej niż tylko ładnym malarstwem rodzajowym – jest ważnym świadectwem życia codziennego i mentalności w Wolnym Mieście Gdańsku.[12]

 

Można się pod tym podpisać obiema rękami z jednym zastrzeżeniem: należałoby sprawdzić zgodność opisów ówczesnych mechanizmów rynkowych i systemu bankowego z rzeczywistością, a przy okazji pośrednio odnieść się do twierdzenia pisarza o jego „pracy na giełdzie gdańskiej w charakterze maklera”.

 

Scherret – po opublikowaniu pierwszej powieści i zakończeniu współpracy z Vorwärts – związał się z dwu­ty­god­nikiem Der freie Angestellte [Wolny Strzelec] będącym od roku 1919 organem Zent­ral­ver­ban­des der Angestellten [Centralnego Stowarzyszenia Pracowników], wydawanym od roku 1927 do 1933, kiedy pismo zamknęli naziści.

Tam publikował w odcinkach fragmenty powieści So wird spekuliert![13] [Tak się spekuluje!] opatrzonej następującym komentarzem redakcyjnym:

Nasza nowa powieść dotyczy ważnej części współczesnego kapitalizmu, a mianowicie spekulacji giełdowych. Co oznacza spekulacja? Jak się odbywa? W jaki sposób wpływa na ludzi? Oto główne tematy.

Der freie Angestellte, 1 lipca 1931: str. 215 z pierwszym odcinkiem powieści Scherreta So wird spekuliert!

 

 

Ostatnim zidentyfikowanym pismem, dla którego Scherret pisał, było niszowe Deutschen Feuilleton Dienst redagowane od roku 1927 przez Cläre i Franza Jungów. Franz – sygnatariusz „Manifestu Dada” (1918) i spiritus movens dadaistów niemieckich, anarchizujący pisarz, entuzjasta rewolucji bolszewickiej i wielbiciel Lenina – musiał zbiec (1937) przed nazistami do Szwajcarii, zaś Cläre – wcześniej „dusza i muza małego kręgu poetów ekspresjonistycznych” (za Fritzem Mierauem) – kontynuowała działalność twórczą i wydawniczą do roku 1944, zapewniając tym samym Scherretowi możliwość publikowania.

 

Po wojnie Scherret pozostał – podobnie jak Jungowie – w Berlinie Wschodnim, gdzie do śmierci (1950) pracował w Rundfunk der DDR jako redaktor i spiker.

Kazimierz Babiński


[1] Zob. m in.:

   Loew, Peter Oliver. Gdańsk literacki (1793-1945). [tł.: Marek Szalsza, Izabela Sellmer, Piotr W. Lor­kow­ski] Gdańsk : Wyd. Mestwin, 2005; s. 77.

   Klein, Alfred. Im Auftrag ihrer Klass: Weg und Leistung der deutschen Arbeiter­schrifts­teller 1918-1933, Berlin : Aufbau-Verlag, 1972.

   Loew, Peter Oliver. „Kritischer Beobachter in der ‘toten Stadt’ : Felix Scherret und sein Danziger Inflationsroman” [Krytyczny obserwator w ‘martwym mieście’. Felix Scherret i jego powieść inflacyjna z Gdańska]. [w:] Brandt, Marion [red.]. Grenz­über­schrei­tungen : Deutsche, Polen und Juden zwischen den Kulturen (1918-1939). Seria: Colloquia Baltica : Beiträge zur Geschichte und Kultur Ostmittel­europas; 6. München : M. Meidenbauer, 2006; ss. 81-94.

   „Scherret Felix (1895-1950)”. Bibliographieportal zur Geschichte Ostmitteleuropas. Marburg : Herder-Institut. <http://www.litdok.de/cgi-bin/litdok>

   Stüben, Jens. „Zwischen Lokal­geschichte und Kulturpolitik: zur Literatur der Freien Stadt Danzig der Jahre 1920 bis 1933”. [w:] Acta Cassubiana. T. 11 (2009). Gdańsk : Instytut Kaszubski; ss. 69-91.

[2] Loew, Peter Oliver i Adrian Mitter. „Posłowie”. [w:] Scherret, Felix. Dolar drożeje! powieść infla­cyjna z pewnego starego miasta. [tł. Janusz Mosakowski] Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2019. 

[3] Danziger Rundschau. Unabhängige Montagszeitung. Danzig 1923-1926.

[4] Założenia programowe wydawanego od 1923 r. tygodnika „Danziger Rundschau” stanowiły: zwalczanie postaw antyse­mickich w społe­czeń­stwie niemiec­kim, propa­go­wanie ideałów liberal­nych, hasła wier­ności konstytucji gdańskiej, idee porozumienia i współ­pracy polsko-gdańskiej. Pismo wydawane było w języku niemieckim. Nie było skierowane tylko do Żydów, również do pozosta­łych obywateli Wolnego Miasta Gdańska. Pierwszy numer ukazał się 3 wrześ­nia 1923 roku. Początkowo zespół redak­cyj­ny tworzyli nie tylko Żydzi, jednak sytuacja zmieniła się po roku, gdy opuścili go Karl Eugen i Felix Scherret. Redak­to­rem naczel­nym został żydowski prawnik Erwin Lichtenstein, który posłu­giwał się pseudo­nimem Ernst Stein. Kurt Reinhold reda­go­wał dział humo­resek, dział muzyczny Bernhard Kamnitzer – socjalista, prawnik i pianista. Jednym ze współ­pra­cow­ni­ków pisma był syjonista Izaak Landau. Tygodnik nie zyskał zbyt dużej popu­lar­ności, a po 3 latach zawiesił dzia­łalność z powodu prob­le­mów finan­sowych [refr: Berendt G., Żydzi na terenie Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920–1945 (Działal­ność kultu­ralna, polityczna i socjalna), Gdańsk 1997, s. 110.]. [w:] „Danziger Rundschau – tygodnik”. Portal: Wirtualny Sztetl. Dostęp: 2019-02-07, <https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/g/34-gdansk/101-organizacje-i-stowarzyszenia/80130-danziger-rundschau-tygodnik>

[5] Danziger Rundschau. Unabhängige Montagszeitung. 1923, nr 1-18, 1924, nr 1-50 [Biblioteka PAN, sygn.: X 610 20]

[6] Sygnowane „F. S.”

[7] Danziger Rundschau. Unabhängige Montagszeitung. 1924, nr 6.

[8] Scherret, Felix. Der Dollar steigt : Inflationsroman aus einer alten Stadt. [Dolar drożeje : powieść inflacyjna z pewnego starego miasta] Berlin : Bücherkreis, 1930.

[9] Scherret, Felix. Götter stürzen. [Upadek bogów] Jena : Urania-Freidenker-Verlag, 1932.

   Scherret, Felix. Unruhe um Mendoza. Kriminalroman. [Niepokoje wokół Mendozy. Powieść detektywistyczna]. Berlin : West-Ost-Verlag, 1942.

[10] Zob.: „Vorwärts – Freiheit – Der Sozialdemokrat – Berliner Volksblatt – Neuer Vorwärts (und viele weitere Titel)”. Portal: Historische Presse der deutschen Sozialdemokratie online. Dostęp: 2019-02-04. <http://fes.imageware.de/fes/web/>
Gazeta została zamknięta przez nazistów w roku 1933. Ponownie zaczęto ją wydawać w roku 1948 jako organ SPD (Socjalistyczna Partia Niemiec). W roku 1988 jej nakład przekraczał 350 tys. egz.

[11] Zob.: „Der Bücherkreis”. Portal: Wikipedia. Dostęp: 2019-02-04, <https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Bücherkreis>

[12] Loew, Peter Oliver i Adrian Mitter. „Posłowie”. Ibidem.

[13] Scherret, Felix. „So wird spekuliert!”. Der freie Angestellte : Zeitschrift des Zentralverbandes der Angestellten. 1931, nr 13-17. Portal: www.Gateway-Bayern.de/BibliotheksVerbund Bayern. Dostęp: 2019-02-08, <https://opacplus.bib-bvb.de/TouchPoint_touchpoint/start.do?Query=-1%3D”So+wird+spekuliert”&Language=De&SearchProfile=>

 


► Periplus – powrót na Stronę Główną