Wojciech Jacobson nagrodzony

Główne trofeum pierwszej Między­na­ro­do­wej Nagro­dy Żeg­lar­skiej Szcze­cina dla kpt. Wojciecha Jacobsona…

Z największą radością powtarzam wiadomość o przyznaniu głównego trofeum pierwszej Między­na­ro­do­wej Nagro­dy Żeg­lar­skiej Szcze­cina kpt. Wojciechowi Jacobsonowi, a laureatowi gratuluję!

 

Wręczenie Między­na­ro­do­wych Nagród Żeglarskich Szczecina odbyło się w sobotę, 25 mar­ca 2017, w Cent­rum Kul­tury Euro­re­gio­nu miesz­czą­cym się w budyn­ku Starej Rzeźni.

 

Gala Nagród Żeglarskich jest bliska sercu każdego z nas, bo Szczecin od lat przecież żeglar­stwem stoi. W tym gronie z pewnoś­cią nikomu nie trzeba tego udo­wad­niać. Wręczamy dziś pierw­sze Nagro­dy Żeglar­skie Szcze­cina. Było w kim wybierać – zgłoszeń nades­łano bowiem ponad 90. To poka­zuje, w jakim środo­wisku funkcjo­nu­jemy i jak wiele się u nas dzieje. Dziękuję za zaanga­żo­wa­nie kapi­tule i wszyst­kim żegla­rzom – powie­dział otwierając imprezę Piotr Krzystek, prezydent miasta Szczecin.

 

Nagrodę Główną im. kpt. Ludomira Mączki otrzymał kpt. Wojciech Jacobson, „za wielolet­nią działal­ność na polu żeglar­stwa, szerze­nie jego idei, jako płasz­czyz­ny poro­zu­mie­nia, współ­pracy i przy­jaźni”, jak podała w uza­sad­nie­niu Kapituła.

 

Dziękuję za wyróżnienie. Doceniam, że jestem pierw­szym laure­atem nagrody o charak­terze, prestiżu i zasięgu mię­dzy­na­ro­do­wym – mówił podczas gali kpt. Jacobson. – Moje sukcesy żeglar­skie sięgają daw­nych lat i były one zwią­zane z osobą Ludomira Mączki, gdyż wiele rejsów odby­liśmy wspól­nie. Ta nagroda niejako przypły­nęła do mnie od Ludomira. W imieniu wszyst­kich żeglarzy dziękuję za usta­no­wie­nie Nagród Żeglar­skich Szczecina. Mam nadzieję, ze staną się one marką miasta.

 

Międzynarodowe Nagrody Żeglarskie Szczecina mają promo­wać żeglar­stwo i wyróż­niać najlep­szych, zwłasz­cza wśród tych związa­nych z Pomo­rzem Zachod­nim i Pomo­rzem Przed­nim – krain, które leżą na tere­nie Polski i Niemiec.

W pierwszej edycji konkursu napły­nęły 92 kandy­da­tury w 10 kategoriach.
Oto nagrody i laureaci:

 

 1. Nagroda Główna im. kpt. Ludomira Mączki – Wojciech Jacobson.
  Nazwisko Wojciecha Jacobsona znajdzie się tym samym w szcze­ciń­­skiej Alei Żeglarzy na nadod­rzań­skich bul­warach.

  Przypomnę, że w roku 2011 Wojciech Jacobson otrzymał od Prezy­denta Miasta Szczecin hono­ro­wy tytuł „Amba­sa­dor Szczecina”.

 1. Rejs Roku – Nagroda im. Wyszaka – Szymon Kuczyński za samotne opły­nię­cie świata na s/y Atlantic Puffin (dł. 6,36 m) w latach 2014-2016.
 2. Żeglarz Roku – Cezary Wolski za sukcesy w regatach, w tym zdoby­cie Pucharu Bałtyku Połud­nio­wego w roku 2016 na jachcie Sharki (dł. 15 m).
 3. Regatowiec Roku – Nagroda im. kpt. Kazimierza „Kuby” Jaworskiego – Agnieszka Skrzypulec za zdobycie 10. miej­sca na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016 i 5. miej­sca w Mist­rzost­wach Europy 2016.
 4. Popularyzator Żeglarstwa – Nagroda im. kpt. Kazimierza Haski – Rammin Eckehardt za wielo­let­nią dzia­łal­ność w budo­waniu mors­kiej historii Pomorza poprzez upamięt­nianie i oży­wianie kultury łodzi Zeesenboot[1].
 5. Nagroda Kota Umbriagi – Iga Wójcikiewicz za pasję w łączeniu muzyki z żeglo­wa­niem i sukcesy na festi­walach szanto­wych w Polsce.
 6. Nagroda Kulturalna Żeglarskiego Szczecina – Aleksandra i Andrzej Kocewiczowie za popu­la­ry­zac­ję kultury żeglar­skiej na tere­nie przys­tani żeg­lar­skiej „Camping Marina” w Szczecinie.
 7. Wydarzenie Żeglarskie – pierwsze w Polsce Mistrzos­twa Europy w klasie Europa w Kamieniu Pomor­skim dla orga­ni­za­torów imprezy: Sto­wa­rzy­sze­nia Jacht Klub Kamień Pomorski i Mariny Kamień Pomorski Sp. z o.o.
 8. Młody Żeglarz Roku – Jakub Rodziewicz za sukcesy rega­to­we, w tym uczest­nictwo w Mist­rzost­wach Świata i Europy, Pucha­rach Świata, Pucha­rach Europy oraz Mist­rzost­wach Polski w klasie Laser.
 9. Żeglarska Nagroda Specjalna – kpt. Maciej Korek wraz z maszo­perią za reno­wację 111-letnie­go s/y Nadir, najstar­szego szcze­ciń­skiego jachtu.

 

Kandydatów do nagród zgłaszają mieszkańcy Szczecina, woje­wódz­twa zachod­nio­po­mor­skiego i Pomorza Przed­niego, a do Nagro­dy im. kpt. Ludo­mira Mączki także miesz­kańcy całej Polski. Zgłaszać kandy­datów mogą również  insty­tucje pub­licz­ne, związki, stowa­rzy­szenia, fundacje, orga­ni­zacje i kluby żeglar­skie oraz człon­ko­wie kapituły. Na czele kapi­tuły konkur­sowej stoi kpt. Maciej Krzeptowski.

 

O nagrodzie dla Wojciecha Jacobsona informowały Zeszyty Żeglarskie nr 32e.

Galerię zdjęć znajdziecie w Wyborczej.pl Szczecin.

Regulamin konkursu i szczegółowe informacje – na stronie Między­na­ro­do­wych Nag­ród Żeglar­skich Szczecina.


[1] Zeesenboot (w dialektach dolnoniemieckich / Plattdeutsch: Zeesboot) – drewniany dwumasztowy gaflowy kuter rybacki, długości ok. 10 m, używany do połowów i przewożenia ładunków na płytkich wodach południowo-zachodniego Bałtyku (Zatoka Greifswaldzka, Zalew Szczeciński) i dolnej Odry, funkcjonujący w rybołówstwie NRD jeszcze w latach 70-tych.
Dziś łodzie te, pieczołowicie restaurowane, są w rękach prywatnych kolekcjonerów-żeglarzy, służą do wożenia turystów i ściągają tysiące kibiców podczas regat.
W jubileuszowych, 50. Zeesenboot Regatta, zorganizowanych w roku 2014 w zatoce Bodstedter (Bodstedter Bodden) na terenie Parku Naro­do­we­go Vorpommersche Boddenlandschaft, płynęły 54 jednostki typu Zeesenboot.
Nazwa typu łodzi pochodzi od nazwy sieci rybackiej Zeese, używanej do trałowania dennego na płytkich wodach przybrzeżnych.


 

O kpt. Wojciechu Jacobsonie przeczytacie o tym w portalu otwierając „Kto jest kim: WOJCIECH JACOBSON”.

Dodatkowo:

• Powrót s/y Dal (1980) – wywiad Zenona Szostaka z Wojciechem Jacobsonem.

• Rejs jachtu Vagabond II przez Przejście Północno-Zachodnie (1984-1988).
Relacja Wojciecha Jacobsona.

● Wojciech Jacobson – „Cayenne”
● Wojciech Jacobson – „Miasteczko na kotwicy”
● Wojciech Jacobson – „Talizman z Salvadoru”
● Wojciech Jacobson – „Morska procesja”
● Wojciech Jacobson – „Ludomir w szalupie”
● Wojciech Jacobson – „Matka Boska Gibraltarska”

● Wojciech Jacobson i Zenon Szostak – „Conrad, Horn i żagle”
● Zenon Szostak – „Wyspy Wojtka Jacobsona”

● Jacobson, Wojciech (red.). Pogoria Manual. Cape Town : 1992.

● Marek Słodownik – „Panie Kapitanie! Drogi Wojtku!”
(laudacja wygłoszona 2016-03-13 podczas uroczystości wręczenia Super Kolosa)

Kazimierz Robak

 


Periplus powrót na Stronę Główną